Nederlands Engels

Media: Schriftelijke vragen van het tweedekmaer lid L. Jacobi (PvdA) aan de minister van Infrastructuur en Milieu M.H. Schultz van Haegen-Maas over het bericht ‘Machtige lobby houdt scheepvaart milieuvervuilend’.

Vraag 1 Kent u het bericht ‘Machtige lobby houdt scheepvaart milieuvervuilend’?

Vraag 2 Herkent u zich in de stellingname dat “verduurzamen niet hoog op het prioriteitenlijstje van veel rederijen staat” en dat deze sector “niet wil veranderen […] en dat ze een uitermate sterk-lobbyapparaat hebben”? Zo nee, wat is uw algemene beeld t.a.v. de sector waar het gaat om verduurzamen?

Vraag 3 Welke maatregelen worden door de Nederlands overheid en de Nederlandse havens genomen om de overgang van vervuilende bunkerolie naar het veel milieuvriendelijkere LNG te bevorderen? Welke aanvullende maatregelen bent u voornemens nog te treffen?

Vraag 4 Zijn er landen die meer verplichtende maatregelen treffen om de overgang naar LNG te bespoedigen? Bent u bekend met de effecten van die maatregelen?

Vraag 5 Is het waar dat de huidige Europese milieuregels (de Emission Control Area’s) omtrent de uitstoot van schadelijke stoffen momenteel niet goed worden gehandhaafd? Waarom worden er nauwelijks boetes opgelegd? Op welke wijze kan de (Nederlandse) handhaving worden geïntensiveerd? Bent u hiertoe ook bereid?

Vraag 6 Bent u bereid draagvlak te zoeken voor een Europees boetesysteem in het kader van de Europese milieuregels, waarmee een eerlijk speelveld wordt gecreëerd en waardoor Europese havens op eenzelfde wijze boetes uitdelen? Zo ja, kunt u de Kamer over de uitkomsten van uw inspanningen voor 1 januari 2017 informeren? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7 Is er – na het niet opnemen van milieuregels over lucht- en scheepvaart in het Parijse klimaatakkoord – enig uitzicht op mondiale regels om de scheepvaart te verduurzamen? Zo ja, wanneer verwacht u deze stappen te kunnen zetten?